Hội nghị trực tuyến Toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong 02 ngày, từ ngày 05/12/2022-6/12/2022, Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị quán triệt các Nghị quyết:(1) Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;(2) Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”;(3) Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;(4) Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Để công tác Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về: (i1) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (i2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (i3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (i4) Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhằm kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên từ Thành phố đến cơ sở nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Để Việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết phải thực sự nghiêm túc, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đảng uỷ phường Hồng Gai tổ chức cho toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ phường tham gia học Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả theo chỉ đạo của Thành uỷ Hạ Long

Nguồn:  Hồng Gai ngày mới

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2750