Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2022

Ngày 15/9/2022, tại Khu di tích văn hoá núi Bài Thơ, phường Hồng Gai. Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh phường Hồng Gai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các Phật tử trên địa bàn phường.

Lớp học được nghe 3 nội dung: Tình hình tôn giáo Việt Nam; Quan điểm, chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Trách nhiệm của chúng ta trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta do thượng tá Đoàn Khánh Dũng - Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố truyền đạt.

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia, biển Việt Nam.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2740