Áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC tại tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Quyết định số 1833/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1417/QĐ-TCT ngày 27/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ. Để việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi là người nộp thuế) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được thuận lợi và theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh một số nội dung cần lưu ý:

- Người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và sử dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính kể từ tháng 11/2021.

- Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, người nộp thuế thực hiện truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến cơ quan thuế.

- Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, người nộp thuế phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây và tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

- Thông tin của các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thu Thủy - Chi cục Thuế TP Hạ Long

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2526