Từ ngày 01/7/2024, Luật căn cước 2023 có hiệu lực.

Theo đó có 10 điểm mới. Một trong những điểm mới của Luật là sẽ cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi nếu có nhu cầu. Bộ Công an sẽ triển khai cấp thẻ căn cước thay thẻ căn cước công dân.

Theo Luật căn cước công dân (CCCD), công dân Việt Nam phải đủ từ 14 tuổi mới được cấp thẻ CCCD, nhưng với luật Căn cước 2023, ngoài việc cấp thẻ căn cước (TCC) cho người từ đủ 14 tuổi trở lên thì công dân Việt Nam từ 0 - dưới 14 tuổi cũng được cấp TCC theo nhu cầu.

Bộ Công an quy định mẫu TCC riêng cho công dân Việt Nam từ 0 - dưới 6 tuổi (không có thông tin sinh trắc ảnh mặt trên thẻ) và một mẫu thẻ cho các trường hợp từ 6 tuổi trở lên (có ảnh khuôn mặt trên thẻ).Cụ thể, mặt trước TCC cấp cho công dân từ 0 - dưới 6 tuổi gồm các thông tin: dòng chữ "CĂN CƯỚC", biểu tượng chip điện tử; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch. TCC cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên gồm các thông tin: dòng chữ "CĂN CƯỚC"; biểu tượng chip điện tử; ảnh khuôn mặt của người được cấp TCC; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch.

Còn mặt sau TCC cấp cho công dân VN từ 0 - dưới 6 tuổi và từ đủ 6 tuổi trở lên sẽ có các thông tin giống nhau gồm: nơi cư trú; nơi đăng ký khai sinh; chip điện tử; mã QR; ngày, tháng, năm cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; chữ "BỘ CÔNG AN".

Về trình tự, thủ tục đối với người dưới 6 tuổi thì người đại diện hợp pháp gồm: cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp TCC trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Với nhóm tuổi này khi làm TCC thì cơ quan quản lý căn cước sẽ không thu nhận thông tin sinh trắc học ảnh mặt, vân tay và mống mắt. Nếu trẻ em dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp TCC khi đi đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, hoặc ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

Trường hợp người từ đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa trẻ đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học (hình ảnh gương mặt, vân tay và mống mắt) như người từ đủ 14 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp TCC.

Đối với việc cấp TCC cho người dưới 14 tuổi, theo luật Căn cước 2023 sẽ thực hiện theo nhu cầu, không bắt buôc và không thay thế cho việc cấp giấy khai sinh.

Việc cấp TCC cho người dưới 14 tuổi phù hợp với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan. Ngoài ra, cũng tương thích pháp luật của nhiều nước trên thế giới.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 49