Đảng uỷ phường Hồng Gai tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”

Thực hiện kế hoạch số 315-KH/TU ngày 04/3/2024 của Thành ủy Hạ Long, KH 173-KH/ĐU ngày 08/3/2024 của Đảng uỷ phường Hồng Gai về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 24/5/2024,  Đảng uỷ phường Hồng Gai tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”; Quán triệt Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của BCHTW Quy định “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường; Ban chi uỷ các chi bộ trực thuộc; Các đồng chí cán bộ công chức phường và đảng viên các chi bộ Trường học, Công an phường, Trạm y tế phường.

        

Đ/c: Trần Xuân Ảnh - Tiến sĩ, giảng viên cao cấp, Nhà giáo ưu tú

Các đại biểu tại hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Xuân Ảnh - Tiến sĩ, giảng viên cao cấp, nhà giáo ưu tú, nguyên giám đốc trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh truyền đạt một số nội dung chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới 

  Việc xây dựng và học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa và chuyên đề năm 2024. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, của Đảng về xây dựng văn hóa: Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng đất nước”; Bài phát biểu của tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”…  

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 54